กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

logo001

สำนักงานการกระสุนกองพล

Vichan 

นาวาตรี วิชาญ  ดีเจริญ
นายทหารการกระสุนกองพล กรมสนับสนุน
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

Somchay Atichat

    เรือโท สมชาย  ดาราวรรณ์          เรือโท อธิชาติ ปฏิภานุศิษย์ 
    นายทหารส่งกำลังกระสุน กรมสนับสนุน         ช่วยปฏิบัติราชการ สกสพ. กรมสนับสนุน
        กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน     กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
 

   Boorom     

 พันจ่าเอก บุญล้อม  สังข์ศิริ

พันจ่าการกระสุน กรมสนับสนุน

        กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
  

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png