กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

logo001

ฝ่ายกำลังพล

01Asanee

นาวาตรี อัศนีย์  ชุ่มเกตุ  
นายทหารกำลังพล กรมสนับสนุน
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

Artid 

เรือเอก อาทิตย์  โครตสีกุล
ผู้ช่วยนายทหารกำลังพล กรมสนับสนุน
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

   03saksee  Vichai 

  เรือโท ศักดิ์ศรี  คงสวัสดิ์               พันจ่าเอก วิชัย  สหรัตน์    
 ช่วยปฏิบัติราชการกำลังพล กรมสนับสนุน             พันจ่าส่งกำลัง กรมสนับสนุน        
            กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน   กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
    Krasempun        SenrapachaiSittichai.jpg
พันจ่าเอก เกษมพันธ์  ภักดีพิทักษ์กุล              จ่าเอก ศิลปชัย  อภิบาลศรี                   จ่าเอก สิทธิชัย  อินทร์ดำ        
        จ่ากำลังพล กรมสนับสนุน                                  จ่าส่งกำลัง กรมสนับสนุน                    เสมียนกำพล กรมสนับสนุน    
          กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน   กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน   กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน   
Pakkawat
จ่าโท ภควัฒน์  แน่นหนา
ช่วยปฏิบัติราชการกำลังพล กรมสนับสนุน
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
 

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png