กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

logo01

ฝ่ายการข่าว

no 01

รอบรรจุ

นายทหารการข่าว กรมสนับสนุน
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 Jumpoon

พันจ่าเอก จุมพล  แจ้งเจริญ

 พันจ่าการข่าว กรมสนับสนุน

กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน          

yoTanagoin     
จ่าเอก โยธิน  ใจสุข            จ่าเอก นพกร  รัชตสันติ    
            จ่าการข่าว กรมสนับสุน                 ช่วยปฏิบัติราชการการข่าว กรมสนับสนุน             
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png