กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

logo001

ฝ่ายยุทธการ

kaittiyot

นาวาตรี เกียรติยศ จันทน์แดงงาม  
นายทหารยุทธการ กรมสนับสนุน
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

02Marut03Wiroch

     เรือโท มารุต รอดทอง                 เรือตรี วิโรจน์  เลียบกระโทก
ช่ายปฏิบัติราชการยุทธการ กรมสนับสนุน           ช่ายปฏิบัติราชการยุทธการ กรมสนับสนุน 
 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน       กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
 

   montree  Sagon

  พันจ่าเอก มนตรี  โพธิ์ใบงาม   พันจ่าตรี สากล  เนตรวงษ์ 
               พันจ่ายุทธการ กรมสนับสนุน       ช่วยปฏิบัติราชการยุทธการ กรมสนับสนุน
             กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน     กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
 
         
    Rugsan    07Onechareom
            จ่าเอก รังสรรค์  พิพิธกุล       จ่าโท วันเฉลิม  พัฒนโชติ์        
              จ่ายุทธการ กรมสนับสนุน        ช่วยปฏิบัติราชการยุทธการ กรมสนับสนุน
   กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน    กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
sarayut
 
จ่าตรี ศรายุทธ เต่าแก้ว  
เสมียนยุทธการ กรมสนับสนุน
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png