กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

logo001

ฝ่ายกิจการพิเศษ

น.ต.อนพนธน 1

นาวาตรีอนุพันธ์  พูลละออ
นายทหารการเคมี กรมสนับสนุน
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

Manoob

เรือเอกมานพ  บุญเหลือง
ผู้ช่วยนายทหารการเคมี กรมสนับสนุน
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 Anukoon  ittipoon  

        พันจ่าเอก อนุกูล  มิลินทานุช           พันจ่าเอก อิทธิพล  โทนไทย           
         พันจ่าทำลายพิษเคมี กรมสนับสนุน                 จ่าทำลายพิษเคมี กรมสนับสนุน               
   กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน   กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน   
        Art

            จ่าเอก ณัฐพล  แก้วบุตร

               จ่าทำลายพิษเคมี กรมสนับสนุน

                  กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 

 
 

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png