กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

logo001

ฝ่ายประกอบเลี้ยง

 somchai

 เรือโท สมชาย รอดศิริ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการประกอบเลี้ยง กรมสนับสนุน
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

narongsak           apinan 

พันจ่าเอก ณรงค์สักก์  วาศนาวิน               พันจ่าเอก อภินันทน์  สุขเจริญ    
 เจ้าหน้าที่ประกอบเลี้ยง กรมสนับสนุน             เจ้าหน้าที่ประกอบเลี้ยง กรมสนับสนุน        
            กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน   กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน             
sophonchaitchaikumnuon 
จ่าเอก โสภณ  ยิ้มอยู่         จ่าเอก ฉัตรชัย  ฟ้ารี             จ่าเอก คำนวน  สมจิตร์   
เจ้าหน้าที่ประกอบเลี้ยง              เจ้าหน้าที่ประกอบเลี้ยง                    เจ้าหน้าที่ประกอบเลี้ยง      
กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน        กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน        กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน       
  หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน             หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน                  หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน              
 
        

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png