กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

logo001

ฝ่ายส่งกำลังบำรุง

Prapob

นาวาโท ประภพ  เจนสมุทร
นายทหารส่งกำลังบำรุง กรมสนับสนุน
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

02Gong

นาวาโท ก้องเกียรติ  หงษ์ทองมี
ช่วยปฏิบัติราชการส่งกำลังบำรุง(ประจำ นย.) กรมสนับสนุน
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

   Sakchai  Saksit

   พันจ่าเอกศักดิ์ชัย  สุวรรณเพชร     พันจ่าเอกศักดิ์สิทธิ์  คล่องแคล่ว
  ช่วยปฏิบัติราชการส่งกำลังบำรุง กรมสนับสนุน    ช่วยปฏิบัติราชการส่งกำลังบำรุง กรมสนับสนุน
     กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน      กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
        Eag
 

      จ่าเอก เอกศักดิ์ วรรณถาวรเทวี

       ช่วยปฏิบัติราชการส่งกำลังบำรุง กรมสนับสนุุน

       กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png