Get Adobe Flash player

กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทาง การช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

logo001

สำนักงานขนส่งกองพล

น.ต.สเทพ

นาวาตรีสุเทพ  เหมือนหมาย
นายทหารการขนส่งกองพล กรมสนับสนุน
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

พ.จ.อ.สมนก01

พันจ่าเอกสมนึก  นาอุดม
พันจ่าเคลื่อนย้าย กรมสนับสนุน
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน