กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

logo001

สำนักงานขนส่งกองพล

น.ต.สเทพ

นาวาตรีสุเทพ  เหมือนหมาย
นายทหารการขนส่งกองพล กรมสนับสนุน
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

พ.จ.อ.สมนก01

พันจ่าเอกสมนึก  นาอุดม
พันจ่าเคลื่อนย้าย กรมสนับสนุน
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

     

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png