กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

logo001

ฝ่ายประกอบเลี้ยง

 

 
เจ้าหน้าที่ควบคุมการประกอบเลี้ยง กรมสนับสนุน
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 

 
เจ้าหน้าที่ประกอบเลี้ยง กรมสนับสนุน
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 จ.อ.เรงชต นำชยศร  จ.อ.วนย เสยงสงข  จ.อ.ฐนพล เจรญพร

จ่าเอกเริงชิต  น้ำชัยศรี                      จ่าเอกวินัย  เสียงสังข์                         จ่าเอกฐนพล  เจริญพร

เจ้าหน้าที่ประกอบเลี้ยง กรมสนับสนุน            เจ้าหน้าที่ประกอบเลี้ยง กรมสนับสนุน         เจ้าหน้าที่ประกอบเลี้ยง กรมสนับสนุน
      กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
        

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png