กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

logo01 

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

Suban

 นาวาเอก สุบรร  ดีนอก
ผู้บังคับการกรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

                   Jakkit              Krison

                นาวาเอก จักร์กฤช  แย้มวิบูล              นาวาเอก ไกรสร โพธิ์ตุ่น  
 
               รองผู้บังคับการกรมสนับสนุน(๑)                 รองผู้บังคับการกรมสนับสนุน(๒)
                        กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน        กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 

 

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png