กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

logo01 

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

Suban

 นาวาเอก สุบรร  ดีนอก
ผู้บังคับการกรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

                   Krison              A

                นาวาเอก ไกรสร โพธิ์ตุ่น                  นาวาเอก เอ อนุกลการ  
 
               รองผู้บังคับการกรมสนับสนุน(๑)                          รองผู้บังคับการกรมสนับสนุน(๒)
                        กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน        กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 

 

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png