Get Adobe Flash player

กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทาง การช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

logo01 

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

น.อ

 นาวาเอกทวี  วงศ์วาน
ผู้บังคับการกรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

น.อ.วรวฒ            น.อ.พจนวฐ

  นาวาเอกวรวุฒิ  ศิลป์ประกอบ               นาวาเอกพจน์รัฐ  พ่วงรักษ์   
รองผู้บังคับการกรมสนับสนุน(๑)                  รองผู้บังคับการกรมสนับสนุน(๒)
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน      กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 

 

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png