กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

logo001

ฝ่ายยุทธการ

Marut

เรือตรี มารุต รอดทอง  
ช่ายปฏิบัติราชการยุทธการ กรมสนับสนุน
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

   wiroch01พ.จ.ต.มนตรี  

พันนจ่าเอก วิโรจน์  เลียบกระโทก        พันจ่าตรี มนตรี  โพธิ์ใบงาม    
ช่วยปฏิบัติราชการยุทธการ กรมสนับสนุน            พันจ่ายุทธการ กรมสนับสนุน        
          กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน    กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน           
    Rugsan  Sagon  Pacharapong
            จ่าเอก รังสรรค์  พิพิธกุล             จ่าเอก สากล  เนตรวงษ์     จ่าเอก ภัทรพงษ์  นาจาน        
              จ่ายุทธการ กรมสนับสนุน             ช่วยปฏิบัติราชการยุทธการ กรมสนับสนุน   ช่วยปฏิบัติราชการยุทธการ กรมสนับสนุน
   กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน    กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน   กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
 

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png