Get Adobe Flash player

กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทาง การช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

logo001

ฝ่ายยุทธการ

น.ต.อาทตย

นาวาตรีอาทิตย์  มีสมมนต์
ปฏิบัติหน้าที่นายทหารยุทธการ กรมสนับสนุน
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

น.ต.คตศกด ก.01

นาวาตรีคตศักดิ์  แก้วมะเริง
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยนายทหารยุทธการ กรมสนับสนุน
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 พ.จ.อ.เรยน  พ.จ.อ.วโรจน ล.01  

    พันจ่าเอกเรียน  สืบแสง           พันจ่าเอกวิโรจน์  เลียบกระโทก 
ช่วยปฏิบัติราชการยุทธการ กรมสนับสนุน   ช่วยปฏิบัติราชการยุทธการ กรมสนับสนุน
          กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน    กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน           
    จ.อ.รงสรร  จ.อ.สากล.01      
            จ่าเอกรังสรรค์  พิพิธกุล             จ่าเอกสากล  เนตรวงษ์              
                                       จ่ายุทธการ กรมสนับสนุน                      ช่วยปฏิบัติราชการยุทธการ กรมสนับสนุน                           
     กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน    กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน   

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png