Get Adobe Flash player

กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทาง การช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

logo01

ฝ่ายการข่าว

น.ต.อาทตย

นาวาตรีอาทิตย์  มีสมมนต์

นายทหารการข่าว กรมสนับสนุน
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
จ.อ.ยทธนา  จ.อ.โยธน จ.01  
จ่าเอกยุทธนา  ศิริสิทธิ์            จ่าโทโยธิน  ใจสุข    
       ช่วยปฏิบัติราชการการข่าว กรมสนับสนุน                 จ่าการข่าว กรมสนับสุน               
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน