Get Adobe Flash player

กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทาง การช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

logo001

ฝ่ายกิจการพิเศษ

น.ต.อนพนธน 1

นาวาตรีอนุพันธ์  พูลละออ
นายทหารการเคมี กรมสนับสนุน
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

ร.อ.มานพ

เรือเอกมานพ  บุญเหลือง
ผู้ช่วยนายทหารการเคมี กรมสนับสนุน
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 พ.จ.อ.ภชงค 01  จ.อ.ณฐพล  

        พันจ่าเอกภุชงค์  หาญเวช           จ่าเอกณัฐพล  แก้วบุตร          
         พันจ่าทำลายพิษเคมี กรมสนับสนุน                 จ่าทำลายพิษเคมี กรมสนับสนุน               
   กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน   กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน