logo001

ฝ่ายกำลังพล

น.ต.ปราโมทย

นาวาตรีปราโมทย์  เหมพรม
นายทหารกำลังพล กรมสนับสนุน
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

ร.อ.กองเกยรต

เรือเอกก้องเกียรติ  หงษ์ทองมี
ผู้ช่วยนายทหารกำลังพล กรมสนับสนุน
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 ร.ต.ณฐ  พ.จ.อ.ศกดศร ค.01  พ.จ.อ.วชย

  เรือตรีณัฐวุฒิ  แป้นปั้น                 พันจ่าเอกศักดิ์ศรี  คงสวัสดิ์                 พันจ่าเอกวิชัย  สหรัตน์
ช่วยปฏิบัติราชการกำลังพล กรมสนับสนุน         ช่วยปฏิบัติราชการกำลังพล กรมสนับสนุน             พันจ่าส่งกำลัง กรมสนับสนุน        
          กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน   กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน   กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
    IMG 1961  จ.อ.ศลปชย อ.01  IMG 1963    
พันจ่าตรีชัยวิเชษฐ์  ภักดีพิทักษ์กุล              จ่าเอกศิลปชัย  อภิบาลศรี                   จ่าโทสิทธิชัย  อินทร์ดำ        
        จ่ากำลังพล กรมสนับสนุน                                  จ่าส่งกำลัง กรมสนับสนุน                    เสมียนกำพล กรมสนับสนุน    
          กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน   กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน   กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน