กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

1

                วันที่ ๒๘ มิ.ย.๖๕ เวลา ๐๘๓๐ กรม สน.พล.นย. โดย น.อ.แทน  ทองรับแก้ว รอง ผบ.กรม สน.พล.นย. (๑) ผู้แทน ผบ.กรม สน.พล.นย. อ่านสาร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เนื่องในวันทหารนาวิกโยธิน ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ สนามหน้า บก.กรม สน.พล.นย. ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

2

3

4

5

6

01

           วันที่ ๒๘ มิ.ย.๖๕ เวลา ๐๘๓๐ กรม สน.พล.นย. โดย น.อ.จักรพงษ์  อาษานอก ผบ.กรม สน.นย.พล.นย. ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทำนองเพลงพระราชนิพนธ์ “มาร์ชนาวิกโยธิน” เป็นเพลงประจำหน่วยทหารนาวิกโยธิน และฟังสารผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เนื่องในวันทหารนาวิกโยธิน ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ อนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี โดยมี พล.ร.ท.รณรงค์  สิทธินันทน์ ผบ.นย. เป็นประธาน

02

03

04

05

06

07

08

01

              วันที่ ๗ มิ.ย.๖๕ เวลา ๑๐๐๐ น.อ.จักรพงษ์  อาษานอก ผบ.กรม สน.พล.นย. ให้การต้อนรับ น.อ.ชยุต  ฉัตรอิสรกุล รอง ผบ.รร.นย.ศฝ.นย. ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรพลสัญญาณประเภทแตรเดี่ยว รุ่นที่ ๒ ประจำปี งป.๖๕ โดยมี น.อ.แทน ทองรับแก้ว รอง ผบ.กรม สน.พล.นย.กล่าวรายงาน ณ ห้องเรียน ร้อย.บก.กรม สน.พล.นย. ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

02

03

04

05

06

07

08

 

01

                วันที่ ๘ มิ.ย.๖๕ เวลา ๑๐๓๐ กรม สน.พล.นย. โดย น.อ.จักร์กฤช แย้มวิบูล รอง ผบ.กรม สน.พล.นย.(๒) ผู้แทน ผบ.กรม สน.พล.นย. ตรวจเยี่ยมการฝึกหลักสูตรเบื้องต้นเฉพาะเหล่า ร. ครั้งที่ ๔ ประจำปี งป.๖๕  ณ สนามฝึก ทร. หมายเลข ๘ (พัน.ลว.ฯ) ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

02

03

04

05

06

07

08

09

10

02

                       วันที่ ๑๙ พ.ค.๖๕ เวลา ๐๘๓๐ กรม สน.พล.นย. น.อ.แทน  ทองรับแก้ว รอง ผบ.กรม สน.พล.นย.(๑) ผู้แทน ผบ.กรม สน.พล.นย. อ่านคำประกาศพระเกียรติคุณ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวัน “อาภากร” ประจำปี ๒๕๖๕ ณ สนามหน้า บก.กรม สน.พล.นย. ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

03

01

04

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png