logo 03

น.ต

น.ต.อาทิตย์  มีสมมนต์

ปฏิบัติหน้าที่นายทหารยุทธการ

น.ต.คตศกด ก.01

น.ต.คตศักดิ์  แก้วมะเริง

  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยนายทหารยุทธการ

พ.จ.อพ.จ.อ.วโรจน ล.01

      พ.จ.อ.เรียน  สืบแสง                พ.จ.อ.วิโรจน์  เลียบกระโทก

           ช่วยปฏิบัติราชการ ยก.ฯ   ช่วยปฏบัติราชการ ยก.ฯ (กรรมวิธีข้อมูล)

จ.อจ.อ.สากล น.01

จ.อ.รังสรรค์  พิพิธกุล                     จ.อ.สากล  เนตรวงษ์

            จ่ายุทธการ                           ช่วยปฏิบัติราชการ ยก.ฯ